கடிகாரம்

நாங்கள் சேர
ஏத்தனை தடைகள்
ஆயினும் சேர்ந்து விடுகிறோம்
நாட்களுக்கு இருமுறை
நாங்கள் இருவரும்!

Advertisements

அட்சயப்பாத்திரம்

  அழகின்

  அட்சயப்பாத்திரமா நீ

  உன்னில் ஒரு பங்கு

  என்று எனக்கு கிடைக்கும்

காதல் கடன்

  காதலுக்கும் காப்பீட்டுத்திட்டம்

  சீக்கிரம் கொண்டு வாருங்கள்

  ஆண்கள் பாவம்

  நீடிக்கிறது செலவுகள்

  மட்டும்

காதல் பரிசு

என்ன வரம்
வாங்கி வந்தாய்
அலைப்பேசியன
என் வரங்களை
தட்டிச்செல்கிறாய்
முத்தங்களாக
எனக்கு முன்