பேருந்து பயணம்


ஒவ்வொரு பேருந்து பயணத்திலும்
கேட்க மட்டும் தான்
செய்கிறேன் இக்குறலை
“அண்ணே ஒரு ரூபாய்
மட்டும் கொடுனே”…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s