காத்துயிருக்கிறேன்

  உன்னைப்பற்றி
  என்னிகொண்டு இருக்கும் போது
  தந்தி வந்தது
  “இனி நல்லதாய் நடக்குமென்று”
  காத்துயிருக்கிறேன்
  உனது வருகைக்காக..!!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s