காதல் கிறுக்கன்

    உனக்காக என்னசெய்வேன்
    எனயெல்லோரும் கேட்கிறார்கள்
    நானும் விளையாட்டாய்
    சகாராவில் தண்ணிர் ஊற்றுவேன்
    என கூறிவிட்டு வந்துவிட்டேன்..!
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s