என்னவளுக்காக: பக்கம் 1/108

Quote

என்னவளுக்காகதான்
ஆம் என்னவள் யேன
கூற ஆசையாகத்தான்
இருக்கிறது
ஆனால் அநாகரிகமல்லவா ??
இன்னும் முகமறியாதவளை
என்னவள் யேன கூற ..

இன்னாள் வரை
கண்டதில்லை
என் தலையனை
பங்கிட வருபவளை.
காத்துயிருக்கிறேன்
அவள் ( என்னவள் ) வருகைக்காக ..