காதல்

பெண்னே
உன்னை காதலிக்க தான்
நினைத்தேன்
ஆனால் இறந்து விட்டேனடி
நி பார்த்த பார்வையிலே…

Advertisements