தமிழ் திரோகி

எனது தாய் மொழி
தமிழ்க்கு திரோகம்
செய்து விட்டேனடி…
உயிர் எழுத்தும்
மறந்து விட்டது
இந்த கவிஞனுக்கு
உன்னை பார்த்த
நாள் முதல்…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s